އަބަދަށް ފެހި މަގު އަޅިއަށް

އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ރޯވި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑުން އެ މަގުގައި ހުރި އެތަށް ގެއެއް ވަނީ އަނދާ އަޅިއަށްވެފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހުރިހާ ގެއެއް ހުސް ކުރުމަށް ފަހު ސިފައިން މިހާރު އަންނަނީ އަތަން ސާފު ކުރަމުންނެވެ. އެ ސަރަހައްދުން މިހާރު ފެނިގެން ދަނީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ނެތިގޮސްފައިވާ މަންޒަރުތަކެވެ. އެތައް ދުވަހަކުން ބައްޓަންކުރި ގެތައް ވީރާނާވެ، އަނދާ ހުލިވެފައިވާ މަންޒަރުތަކެވެ. - މޫސާ ރަޝީދު | އަވަސް
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު ސިފައިން ސާފު ކުރަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަލިފާނުން ވީރާނާވެ ހަލާކުވި ގެއެއް ކައިރީ އަޅިތަކު ތެރޭ އޮތް ފޮޓޯގަނޑެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މުޅި މަގު އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މުޅި މަގު އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މުޅި މަގު އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
ކެމިކަލް ގުދަން ކުރިމަތީ ހުރި 10 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ އެންމެ މައްޗާ ހަމަޔަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކުގެ އެތެރެ ވީރާނާވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހަލާކުވެ އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހަލާކުވެ އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
ކެމިކަލް ގުދަން ކުރިމަތީ ހުރި 10 ބުރީ އިމާރާތް އެއްކޮށް ވީރާނާވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މުޅި މަގު އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
އަބަދަށް ފެހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މުޅި މަގު އަޅިއަށް ވެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު
ރޯވި ކެމިކަލް ގުދަން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު