ރައީސް ސޯލިހު ޔޫއެންގައި

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ނިއުޔޯކް -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އދ.ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިހާރު ވަނީ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރެ މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ލީޑާސް ޑައިލޮގްގައި އެ މަނިކުފާނު ރޭ ތަގުރީރު ކުރެއްވި އެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް
ލީޑަރޒް ޑައިލޮގް: ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް