ރައީސް އދ. ގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން

އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިރޭ ތަގުރީރު ކުރެއްވެވި އިރު މިދިއަ ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެން ތަގުރީރު ކުރައްވަފައެއް ނުވެ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާ: ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2019: އ.ދ ގެ 74 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަގުރީރު ކުރައްވާފައި