ޓީޖެޓީ އަލިފާނުގެ ގެއްލުންތައް

މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު
މާލެ، 30 ސެޕްޓެެމްބަރު 2019 -- މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ޓީޖެޓީއާ ކައިރިން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލޯންޗަކައި ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި ހަތް މީހަކު ފިހިފައިވާއިރު އަލިފާނުގެ މި ހާދިސާއަކީ 11 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ | މޫސާ ރަޝީދު، އަދި އަހުމަދު މުހައްމަދު