ގައުމ ޓީމުގެ ޖޯޒީ ވިއްކަން ފެށުން

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް (ކ) އަދި އޯލް ސްޕޯޓްސްގެ ވެރޔާ ރިިޔާޒް ޖޯޒީ ދައްކާލަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ޝިނާން
އޯލް ސްޕޯޓްސް އިން ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީ ިވިއްކަނީ. -- އަވަސް ފޮޓޯ / ހުސެއިން ޝިނާން