ހޮންކޮންގުގެ މުޒާހަރާ

ޗައިނާގެ 70 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންގްކޮންގެ މަގުތައްމަތީގައި އާންމުން ދިޔައީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފުލުހުންވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވި އާންމު ރައްޔިތެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާފައި ވެއެވެ. ހޮންކޮންގެ ކަޅު ކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެން ތިބި މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ކުރި މުޒާހަރާ ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ.
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން
ޗައިނާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ހޮންކޮންގްގެ މަގުތައްމަތީގެ އާންމު ހާލަތު - ފޮޓޯ| ދަ ގާޑިއަން