މަމްސް އެކްސްޕޯ ހުޅުވުން

މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮކްޓޫަރު 2019 - ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ "މަމްސް" އިން އިންތިޒާމްކުރި ދެ ދުވަހުގެ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މައުރަޒު މާލޭގެ ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވި އެވެ. އެކްސްޕޯ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް