އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުން

މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
މާލެ، 12 އޮކްޓޫބަރު 2019 -- މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ނުކުމެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ހައިބަވެތި މިސްކިތެވެ. -- މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް