އަހްމަދިއްޔާގެ އިނާމު ދިނުން

މާލެ 13 އޮކްޓޫބަރު 2019: އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި އެވެ. ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ރޭގެ އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. -- މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ބޭންޑްގެ ހުށަހެޅުމެއް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ބޭންޑްގެ ހުށަހެޅުމެއް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އިނާމު ހާސިލުކުރެއްވި ދަރިވަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދް ނަޝީދު މާބޮނޑިއެއް އަރުވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އިނާމު ހާސިލުކުރެއްވި ދަރިވަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދް ނަޝީދު މާބޮނޑިއެއް އަރުވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް