ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައްދަލުވުން

މާލެ، 18 އޮކްޓޫބަރު 2019: އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ރޭ ވަނީ ޕާޓީގައި ތިއްބެވި އެ މަނިފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފަ އެވެ. -- މުހައަމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް
17 އޮކްޓޯބަރު 2019 މާލެ -- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު އަނާމް | އަވަސް