ގައުމީ ޓީމްގެ ހަފުލާ

ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ކޯޗް އަލީ ސުޒޭން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯލް ޓީމުގެ ކޯޗް ޕެޓާރ ސެގަރޓް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގައް ބޭފުޅުން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގައް ބޭފުޅުން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯލް ކޮމެޓީގެ ޗެއާރމަން އަލީ ވަހީދު-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯލް ކޮމެޓީގެ ޗެއާރމަން އަލީ ވަހީދު-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދް މަހުލޫފް-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް
ގައުމީ ޓީމްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދް އަނާމް | އަވަސް