ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުުންތައް ފެށުުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީން ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސްގެ ދަރިކަލުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއެކު
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުުރުންތަކުގެ ތެރެެއިން
ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ދަގަނޑޭ (ކ) ރަޢީސް ޔާމީނަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް ހަދިޔާކުރަނީ.