ރައީސް ހީރޯޝީމާ މެމޯރިއަލްގައި

ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހީރޯޝީމާ، 26 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި މެމޯރިއަލަށް އަށް ރައީސްގެ ދެކަނަބަލުން ވަޑައިގެން މެމޯރިއަލް މަގުބަރާގައި މާބޮޑިއެއް ބޭއްވެވުމުގެ އިތުރުން މެހުމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވާ މުޅި މިއުޒިއެމް ބައްލަލަވައިލެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް