އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުން

މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 2 ނޮބެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމް ގުޅިގެން މިރޭ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިތިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ އެއްވުން ފެށުނުތަނާ ފުލުުހުން ވަނީ އެއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. -- ޝަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް