ލަލީގާ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑަށް

ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ތަރުހީބު ދީ މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ތަރުހީބު ދީ މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ތަރުހީބު ދީ މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން ދަނޑުގައި: ދަނޑުމައްޗަށް ނުކުތުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މޯލްޑިވްސްއޭ ގޮވަމުން ދިޔަ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗަށް ސެލްޓާގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަންނަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗަށް ސެލްޓާގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަންނަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް
ސްޕޭން ވީގޯ، 3 ނޮވެމްބަރު 2019: ސެލްޓަ/ ގެޓާފޭ މެޗަށް ސެލްޓާ ނުކުތުމުން ސަޕޯޓަރުން ސަލާން ކުރަނީ- ފޮޓޯ: ހާފްކޯޓް: ޝަޔާހް