އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރެއްވުން

ހައިކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުން މިރޭ ވަނީ ހުވާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އެވެ. މަގާމު ލިޔުން ހަވާލު ކުރެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަދި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ސްޕީރިއާ ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ އިސް ގާޒީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ހައިކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު