މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް އުފެއްދުން

އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އެ ޕާޓީ ހިންގާނެ ވަގުތީ ލީޑާޝިޕް އިންތިހާބުކޮށް، ޕާޓީ ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި "ދިވެހިންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތް" ކިޔަން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
ވަގުތީ ގޮތުން ޕާޓީ ހިންގާނެ އިންތިގާލީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ކައުންސިލަށް 20 މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ގޮތުން ޕާޓީ ހިންގާނެ އިންތިގާލީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ގޮތުން ޕާޓީ ހިންގާނެ އިންތިގާލީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އެ ޕާޓީ ހިންގާނެ ވަގުތީ ލީޑާޝިޕް އިންތިހާބުކޮށް، ޕާޓީ ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި "ދިވެހިންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތް" ކިޔަން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އެ ޕާޓީ ހިންގާނެ ވަގުތީ ލީޑާޝިޕް އިންތިހާބުކޮށް، ޕާޓީ ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި "ދިވެހިންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތް" ކިޔަން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން އެ ޕާޓީ ހިންގާނެ ވަގުތީ ލީޑާޝިޕް އިންތިހާބުކޮށް، ޕާޓީ ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި "ދިވެހިންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތް" ކިޔަން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
އެމްއާރުއެމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން (ކ) އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު (ކ-2) -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް
މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް | އަވަސް