ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 11 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތެވެ. ރޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ދެއްވާ ހާއްސަަ އިނާމް 39 ފަރާތަކަށް އެރުވި އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހާއްސަ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑެއްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހާއްސަ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑެއްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހާއްސަ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް މެޑެއްޔާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު ދިނުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް