ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ އެއްވުން

މާލެ، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ރޭގެ އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ފަރާއްތަކުން ބައިވެރިވެ އަޑުއުފުލާފާވޭ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައ އަންހެނަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދު އެއްވުމުގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ރޭ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ރޭ ބޭއްވި އިދިކޮޅު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ފަރާއްތަކުން ބައިވެރިވެ އަޑުއުފުލާފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހަސަން މުފީދު ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ރޭގެ އެއްވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމް -- ސަލްވީން | އަވަސް
ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއީޒް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާމެދު އަމަލު ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް