ނުވަވަނަ ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފްލާ

މާލެ، 15 ނޮވެންބަރު 2019 -- ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އޮލިންޕަހުގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މި ހަފްލާގައި 2017 އަދި 2018 ވަަނަ އަހަރު ނިކުތް ފިލްމުތަކުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިންނަށް އެވޯޑް ދީފައިވެއެވެ. މިފަހަރުގެ އެވޯޑްގައި އެންމެ ކާމިޔާބީ ރަވީގެ "ވިޝްކާ" އެވެ. އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް އުފުލާލި ފަންނާނަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ދެވަންސޫރަ" އިން ޔޫއްޕެ ވަނީ ހަތަރު އެވޯޑް އުުފުލާލާފަ އެވެ.
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ ރަވީގެ "ވިޝްކާ" -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ހޮވުނު ރަވީގެ "ވިޝްކާ"ގެ ތަރިން ސްޓޭޖް މަތީ އެތުރިލައިގެން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށައަޅައިދެނީ: ހިތްގައިމު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށައަޅައިދެނީ: ހިތްގައިމު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށައަޅައިދެނީ: ހިތްގައިމު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށައަޅައިދެނީ: ހިތްގައިމު ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ސްޕެޝަލް ޖޫރީ ޕްރައިޒް ލިބިފައިވަނީ "ވަކިން ލޯބިން" އިން މަރިޔަމް ޔަލާ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެވޯޑް ދީފައިވޭ: މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގައި 12 ފިލްމު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ދެ ފިލްމަކަށް: އެއީ "ވިޝްކާ" އަދި "ދެވަންސޫރަ" އަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ސްޕެޝަލް ޖޫރީ އައުޓްސްޓޭންޑިން ޕާފޯމަންސް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޒުވާން ފިލްމީ ތަރި އަލީ އާޒިމް (ދޮންއައްޔަ) އަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެވޯޑް ދީފައިވޭ: މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގައި 12 ފިލްމު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ދެ ފިލްމަކަށް: އެއީ "ވިޝްކާ" އަދި "ދެވަންސޫރަ" އަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގައި 12 ފިލްމު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ދެ ފިލްމަކަށް: އެއީ "ވިޝްކާ" އަދި "ދެވަންސޫރަ" އަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެވޯޑް ދީފައިވޭ: މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު މިއުޒީޝަނަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުހައްމަދު އިކްރާމް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެވޯޑް ދީފައިވޭ: މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގައި 12 ފިލްމު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ދެ ފިލްމަކަށް: އެއީ "ވިޝްކާ" އަދި "ދެވަންސޫރަ" އަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބުނީ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި ދަރާ ރަޝީދަށް: އޭނާ ވަނީ މެދުނުކެނޑި 38 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މިއަހަރުގެ ފިލްމު އެވޯޑްގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބުނީ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި ދަރާ ރަޝީދަށް: އޭނާ ވަނީ މެދުނުކެނޑި 38 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ނުވަވަނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެވޯޑް ދީފައިވޭ: މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޔޫއްޕެއަށް: ޔޫއްޕެ ހަތަރު އެވޯޑް އުފުލާފައިވަނީ "ދެވަންސޫރަ" މި ފިލްމުން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޔޫއްޕެއަށް: ޔޫއްޕެ ހަތަރު އެވޯޑް އުފުލާފައިވަނީ "ދެވަންސޫރަ" މި ފިލްމުން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
ފިލްމު އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ޔޫއްޕެއަށް: ޔޫއްޕެ ވަނީ ހަތަރު އެވޯޑް އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު