އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފޯރަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކުދިންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި 18 ސްކޫލަކުން 15 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ 36 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ.
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ފޯރަމްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ބިލްގައި ހުރި މުހިންމު ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހުށައަޅަނީ -- ސަލްވީން
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - މި ފޯރަމްގައި 18 ސްކޫލަކުން 15 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ 36 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދަރިވަރުންނަށާއި ކްލަބްތައް ގާއިމުކޮށްފައި ނުވާ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭބިލްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ގުރޫޕްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކުދިންގެ ހިޔާލު ފާޅު ކޮއްފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭބިލްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ގުރޫޕްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކުދިންގެ ހިޔާލު ފާޅު ކޮއްފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭބިލްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ގުރޫޕްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކުދިންގެ ހިޔާލު ފާޅު ކޮއްފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭބިލްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ގުރޫޕްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކުދިންގެ ހިޔާލު ފާޅު ކޮއްފައިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތް އީނާސް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 19 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަފްއަތު އަބްދުލްވައްހާބު -- ސަލްވީން | އަވަސް