މާލޭ ޖަލު އަލުން ހުޅުވުން

މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ.
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
އެނެކްސް 1 ޖަލު ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 20 ނޮވެމްވަރު 2019 -- މާލޭ ޖަލުގެ އެނެކްސް 1 މަރާމާތަަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. ޖަލު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މަރާމާތަށް ފަހު ޖަލު އަލުން ހުޅުވި އިރު ޖަލުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް