ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށުން

މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ.
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ 21 ނޮވެމްބަރު 2019 -- މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ނިންމާލައި ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓްފޯމް ދޫކުރުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން 2020 ގެ ޖެނުއަރީ 12 ގެ ނިޔަލަށް ދަރިވަރުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބުނީ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް