އިދިކޮޅު ހިބަރުވަދު ޖަލްސާ

މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 22 ނޮބެމްބަރު 2019 -- "ހިބަރު ވަދު" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކޯލިޝަނުން ރޭ ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބައްވާފަަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަމާވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް