1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ

މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 24 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑަކާއެކު މިއަހަރުގެ 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ރަޝިޔާގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓެއް ކަމަށްވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އެވެ. އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މިއަދު ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް