ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފަންނު އެކްސްޕޯގައި

މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ނޮވެމްބަރު 2019: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވައިލެއްވުން- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް