ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް 2015

ބާސާގެ ކޯޗު ލުއިސްް އެންރީކޭ މެޗަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޔުވެންޓަސްގެ ޕޮގްބާ (ވ) މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ޕިރްލޯއާއެކު. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ޕީކޭ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ޕޮގްބާ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ނޭމާ ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ މެސީ (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޔުވެންޓަސްގެ ޕޮގްބާ މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ނޭމާ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ މެސީ (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އެވްރާ މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ބާސާގެ ސުއަރޭޒް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ