ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. ދީނުގެ ނަމުގައި، ދީނާ ނުގުޅޭ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނާ އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ މީހުންނާ މެދުގައި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ، ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން ކަމަށް ފައިސަލް މި ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައަޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އައްޝެއިޚް އަަޙްމަދު މައުމޫން ވަނީ "އިސްލާމްދީނުގައި އެއްބައިވަންތަކަމަށްދޭ އަހުމިއްޔަތު" މި މައުޟޫއަށް ޕްރެޒްންޓޭޝަންއެއް ދެއްވާފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައަޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި -- ސަލްވީން | އަވަސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.. އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި، ދީނާ ނުގުޅޭ ކަންކަން ކުރާމީހުންނާ އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ މީހުންނާ މެދުގައި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ، ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ، ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ހަރުލެއްވުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަޞީމު ވަނީ މި ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފައި -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޯފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ނާޒް ޢަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުއާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައަޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 29 ނޮވެމްބަރު 2019 -- ރާއްޖެ އިސްލާމުވި ދުވަހުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުއާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައަޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި -- ސަލްވީން | އަވަސް