އެންމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުން: އުރީދު ކަލަ ރަން

ހުޅުމާލެ، 30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ދުވުމެކެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވި އެވެ. އުރީދޫ ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަ ކޮއްފައި ވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މި ދުވުމަކީ ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދުވުމެއް. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރި ވެފާއިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މި ދުވުމަކީ ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދުވުމެއް. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރި ވެފާއިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކުރި -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކުރި -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މި ދުވުމަކީ ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދުވުމެއް. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރި ވެފާއިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މި ދުވުމަކީ ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދުވުމެއް. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރި ވެފާއިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މި ދުވުމަކީ ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ދުވުމެއް. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރި ވެފާއިވޭ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ،30 ނޮވެމްބަރ 2019 -- މިއީ އުރީދޫއިން ފާހަގަ ކުރާ އެއްމެ ކުލަ ގަދަ ދުވުމެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުވުން ތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ކަލަ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއްގެ ދުވެ ނިމުމުން، ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ފާހަގަކޮއްފައިވެއެވެ. މި ދުވުމާއެކު ލައިވް ޑީޖޭ ޝޯވްއެއްވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސައެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް