އިދިކޮޅު މިރޭ ވެސް މަގުމައްޗަށް

މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފައެވެ. މި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މިރޭ ވެސް ވަނީ ބަޔަކު ނިކުމެ އަޑު އުފުލާފައެވެ. އެ މުޒަހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮއްފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ވަނީ ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ނިމާލްއަށް އަނިޔާވެފައެވެ. - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ: ނިމާލަށް މިރޭ ވަނީ އަނިޔާވެފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް
މާލެ ،02 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ - ސަލްވީން އަބްދުލްހަމީދު | އަވަސް