ރައީސް ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވުން

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 މި އަހަރު އޮތީ ހުޅުމާލޭގެ ހުރަވީ ސްކޫލުގަ އެވެ. މިއީ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ބާއްވާ ތިން ވަނަަ އަހަރެވެ. މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 14 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްތަކާއި މެރިން އިންޖީނާއި މުވާސަލާތީ ބައެއް އާލާތްތައްވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދަނީ 6 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 8 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފިޝަރީސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އައިޓަމްސްތަށް ބައްލަވާލަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފިޝަރީސް އެކްސްޕޯ ގައި -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފިޝަރީސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އައިޓަމްސްތަށް ބައްލަވާލަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފިޝަރީސް އެކްސްޕޯ ގައި -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 14 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ.. މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްތަކާއި މެރިން އިންޖީނާއި މުވާސަލާތީ ބައެއް އާލާތްތައްވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި. މި އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދަނީ 6 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 8 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 14 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ.. މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްތަކާއި މެރިން އިންޖީނާއި މުވާސަލާތީ ބައެއް އާލާތްތައްވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި. މި އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދަނީ 6 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 8 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 6 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މި އަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 14 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ.. މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްތަކާއި މެރިން އިންޖީނާއި މުވާސަލާތީ ބައެއް އާލާތްތައްވެސް މި އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި. މި އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދަނީ 6 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 8 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް -- ސަލްވީން | އަވަސް