ބީއެމްއެލް އިން ޒުވާނުންނާއެކު މަހަށް

މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
މާލެ ،09 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޒުވާނުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ދިން ފުރުސަތު: މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް