މުލިއާގެއަށް 100އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުން

މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ އެ ތަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މުލީއާގެއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި 29 މީހެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ މީހުނަށް ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ސޯލިހާއި އާޓްސް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ.
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ އެ ތަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އާޓްސް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ އެ ތަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަގަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަގަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރަސްމިއާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- އާޓްސް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ރަސްމިއާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- މި ރަސްމިއާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަދި އިތުރު މިނިސްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލިއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- މި ރަސްމިއާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިނިސްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލީއާގެއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި 29 މީހެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލީއާގެއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި 29 މީހެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލީއާގެއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި 29 މީހެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 7 ޑިސެމްބަރ 2019 -- މުލީއާގެއަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި 29 މީހެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް