އެންސިސްގެ ދަޅު މަސް ފެކްޓަރީ ހުޅުވުން

އެންސިސް ފިޝަރީޒް އިން ހުޅުމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ގާއިމް ކުރި ދަޅު މަސް ބަންދު ކުރާ ފެކްޓަރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވައިދެއްވައިފައެވެ. އެންސިސްގެ ފެކްޓަރީ ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ތަން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު އެންސިސް ގްރޫޕްގެ ތިން ހިއްސާދާރުން ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ވަސީމް އިސްމާއީލް އާއި އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި އަބްދުލް ވާހިދު ތައުފީގު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވަޑައިގައިންފައެވެ. އަދި އެ ފެކްޓަރީގެ ބޭރުގައި މިފްކޯއިން މަސް ކެނޑުމުގެ މުބާރާތެއް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ.
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތަށް ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގައި ރަސްމިޔާތަށް ވަޑައިގަތުމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގ ރަސްމިޔާތަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދް އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިފްކޯ ިއިން ބޭއްވި މަސްކެނޑުމުގެ މުބާރާތް - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 - މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިފްކޯ ިއިން ބޭއްވި މަސްކެނޑުމުގެ މުބާރާތް - އެންސިސް ކޭނިން ފެކްޓްރީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް