ރަން މެޑަލް އެތުލީޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާއި އާމުން ދިދަ ހިފައިގެން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން ކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސާއިދު ވަނީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފާ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ސާއިދާއެކު މިއަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދި، ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ސާއިދާއެކު މިއަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދި، ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ސާއިދާއެކު މިއަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދި، ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސާއިދަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 -- ސައުތު އެޝިއަންސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމައްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ސާއިދަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް