ކައުންސިލަރުންގެ މަހާސިންތާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- 9 ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްގައި "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެސްގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް