ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ކޮންފަރެންސް

3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
3 ޖޫން 2015: ބަޑޮސް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓްރީއަލް ލެވަލްގެ ބައްދަލުވުން: އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ