ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބުރަބި ހަފްލާ

މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު-- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން:-- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގައި ޓޫރިސަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދު ﷲ ޝާހިދް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ގުރުއާން ލިޔެވި ޔޫސުފް މާޒިން- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން-- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - "ބުރަބި" ހަފްލާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ފޮތެއް ވަނީ ނެރެފަ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - "ބުރަބި" ހަފްލާގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގައި ޓޫރިސަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ ވައިބްސް ބޭންޑުގެ ހުނަރުވެރިން- - ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ މިއުސިކް ގުރޫޕް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ މިއުސިކް ގުރޫޕް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ މިއުސިކް ގުރޫޕް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ މިއުސިކް ގުރޫޕް -- ސަލްވީން | އަވަސް
މާލެ، 18 ޑިސެމްބަރ 2019 - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ބުރަބި" ހަފްލާގެ ތެރެއިން ނާބަ މިއުސިކް ގުރޫޕް -- ސަލްވީން | އަވަސް