އެއާޕޯޓުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު

ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމި މިހާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމި މިހާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމި މިހާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމި މިހާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމި މިހާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާސީޕުލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާސީޕުލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާ ސީޕުލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އިމާރާތް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާސީޕުލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއައްދާ ގޮތާމެދު އެކްޓިން އެމްޑީ ސޯލިހް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާ ސީޕުލޭން ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކާގޯ ޓާމިނަލް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކާގޯ ޓާމިނަލް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކާގޯ ޓާމިނަލް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ކާގޯ ޓާމިނަލް - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފިއުލް ފާމް- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފިއުލް ފާމް- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފިއުލް ފާމް- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފިއުލް ފާމް- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފަޔާ ފައިޓިން ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފަޔާ ފައިޓިން ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
ވީއައިއޭ، 18 ޑިސެމްބަރު 2019 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފަޔާ ފައިޓިން ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް