މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019

މަޓާޓޯއިން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ކުރޮސްރޯޑްސްގައި ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ ގައެވެ. މި އެވޯޑު ހަފްލާގައި ވަނީ 25 ކެޓަގަރީ އަކުން އެވޯޑު ދީފަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ލައިފްޓާއިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް އެރުވީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) އަށެވެ.
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެވޯޑު ލިބުނު މިނިސްޓަރު ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެވޯޑު އެރުވީ މިނިސްޓަރު ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެވޯޑު އެރުވީ މިނިސްޓަރު ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
19 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2019 ގެ ތެރެއިން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެވޯޑު އެރުވީ މިނިސްޓަރު ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް