މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019

ބްލޭޒަން އިން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019 ރޭ ވަނީ ކުރޮސްރޯޑުގައި ބާއްވާފަ އެވެ. 2018 އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަން ފެށި މި އެވޯޑަށް ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާއިގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. މި އަހަރު މި އެެވޯޑުގައި 150 އަށް ވުރެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާއްތަކުން ފައިނަލިސްޓް ކުރެވިފައިވެ އެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އެވެ.
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މި އަހަރު ބިޒްނަސް އޮފް ދި އިޔާ އަށް ހޮވިފާ ވަނީ އުރީދޫ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން: ބްލޭޒަންގެ ބިޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޑައިރެކްޓަރު މުސަބް އަބްދުﷲ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ހުސެން ނިޔާޒް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން: އެންވައިރްމެންޓް މިނިސްޓަރް ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން: ބްލޭޒަންގެ ސީއީއޯ ހަސަން އަބްދުﷲ ހިލްމީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މި އަހަރުގެ އެފް ޑީ އައި އަކަށް، އުރީދޫ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މި އަހަރުގެ އިނޮވޭޓިވް ބިޒްނަސް އެވޯޑު ލިބުނީ ކައިރެޓްސޫ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މި އަހަރުގެ ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިސް އަކަށް، ސްޓެލްކޯ ވަނީ ހޮވިފާ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރްވިސް، އެވިއާ މޯލްޑިވްސް އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހޯލްސޭލް އެން ރީޓޭލް، ދަ ހޯކްސް އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން އިންފޮމޭޝަން އެން ކޮމިނިއުކޭޝަން އެވޯޑު ލިބުނީ އުރީދޫ އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް އެވޯޑު، ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން މޯލްޑިވްސް އަށް ދެނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހެލްތް ކެއާ (މެޑިކަލް އެން ސަޕޯޓް ސަރްވިސް) ވާލްޑިވްސް އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހޮސްޕިޓައިލިޓީ (ޓޮއު އޮޕަރޭޓާސް)، އިނާ މޯލްޑިވްސް ލިބުނީ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހޮސްޕިޓައިލިޓީ ( ހޮޓެލްސް އެން ގެސްޓްސް)، ލިބުނީ މާގިރި ހޮޓެލް އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސް(އިންސުއަރެންސް) އެވޯޑު، އެލައިޑް އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ޔޫޓިލިޓީ، ފެނަކަ އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ފުޑް އެން ރެސްޓޯރެންޓްސް، ފެމިލީ ރޫމް ކެފޭ އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހޮސްޕިޓައިލިޓީ(ލިވްއަބޯޑްސް)، ސޮލެއިލް 2 އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ފައިނޭންސް އެވޯޑު، ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އަށް -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: އެކްސެލެންސް އިން ހެލްތް ކެއާ (ހެލްތް އެންޑް ފިޓްނަސް) އެވޯޑް ދަ ހަމާއަށް ވަނީ ލިބިފާ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މިއަހަރު ބިޒްނަސް އޮފްދި އިޔާއަށް ހޮވިފާ ވަނީ އުރީދޫ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް
21 ޑިސެމްބަރު 2019 -- މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑް 2019: މިއަހަރު ބިޒްނަސް އޮފްދި އިޔާއަށް ހޮވިފާ ވަނީ އުރީދޫ -- ފޮޓޯ: ސަލްވީން | އަވަސް