"މަރުހަބާ 2020" މިއުޒިކް ޝޯ

2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހާއްސަ ޝޯއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. "މަރުހަބާ 2020" މި ނަމުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ ޝަގާފީ ކުޅިވަރު "ބޮޑުބެރު" ގެ އައިޓަމްތަކެއްވެސް ވަނީ ހުށައަޅައިދީފައެވެ. މި ޝޯ ބަލާލުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައެވެ.
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ ޝޯ ބަލާލަން ގޮސްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ ޝޯ ބަލާލަން ގޮސްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ ޝޯ ބަލާލަން ގޮސްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
2020 ވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ މިރޭ ލަވަ ހުށައަޅައިދީފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް