ވިހިވިއްސަށް ދުނިޔެ މަރުހަބާ ކިޔުން

1 ޖެނުއަރީ 2020 ، ސިންގަޕޫރު -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020 ، ޓޯކިޔޯ، ޖަޕާން -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020 ، ވާލްޓް ޑިސްނީ ވޯލްޑް، އެސްކޮޓް، އެމެރިކާ -- 2020 އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ދުބާއީ، ޔޫއޭއީ -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ސްޕޭސް ނީޑްލް، ވޮޝިންޓަން -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ބާލީން، ޖަރުމަން -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ބްރިޓަން، އޮސްޓްރޭލިއާ -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، އެފިލް ޓަވާ، ޕެރިސް، ފްރާންސް -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް
1 ޖެނުއަރީ 2020، ޓަރޮންގަ ޒޫ، ސިޑްނީ -- 2020 އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް