ސުލައިމާނީގެ މަރާއެކު އީރާންގައި މުޒާހަރާ

އެމެރިކާއިން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ކޮމާންޑަރު، ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރުގަދަ އެއްވުންތަކެއް ހާސް ބަޔަކާއެކު ކުރިޔަށް އިރު އެމެރިކާއަށް ރުޅިވެރި ކަމުގެ ބަސްތައް ދަނީ ރައްދު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވަރުގަދަ ބަދަލު ހިފުމަކަށް އެ ރައްޔިތުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން ބަގްދާދުގެ އެއާޕޯޓަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ރޯވެފާވާ ވެހިކަލް އެއް - ފޮޓޯ: ރިއުޓާސް
އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލައިފި - ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާނުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިިރި ރޯކޮއްލާފާވައި ސަރަހައްދު ގާޑު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އޭޕީ ފޮޓޯ
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ކަށުނަމާދު ކޫފާ މިސްކިތުގައި ވަނީ ކޮއްފަ - ފޮޓޯ: އޭއެއްޕީ\ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގައު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިއަކު އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ކުރެހުމެއްގައި ފައިވާން ޖައްސަނީ - ފޮޓޯ: ރިއުޓާސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގައު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އެމެރިކާގެ ދިދަ ހަލާކު ކޮއްލާފަ - ފޮޓޯ: އޭއެއްޕީ\ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ދިދަ އެއް މަގުމަތީގައި ބާއްވާ އޭގެ މަތިން ވެހިކަލް ތައް ދަތުރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އޭއެއްޕީ\ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގައު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ - ފޮޓޯ: އޭއެއްޕީ\ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގައު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ސުލައިމާނީގެ ފޮޓޯ ހިފައިގެން - ފޮޓޯ: އޭއެއްޕީ\ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގެ ޓެހެރާން ގައި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ސުލައިމާނީގެ ފޮޓޮއެއް ހިފައިގެން ހިތާމަ ފާޅު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ސުލައިމާނީގެ ފޮޓޮއެއް ދައްކަނީ - ފޮޓޯ: ރެއުޓާސް
ހުކުރުދުހު އެމެރިކާއިން އިރާނުގެ މިލިޓަރީ ކޮމާންޑާ ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމާއި ގުޅިގެން އީރާންގެ ޓެހެރާން ގައި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ހިތާމަ ފާޅު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އޭޕީ