އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގެ ތައްޔާރީތައް

މާލެ، 5 ޖެނުއަރީ 2020 -- މާލޭގައި އަލަށް މި އަހަރު ހުޅުވާ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ދިރާސާ އާ އަހަރުގައި ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުންނެވެ. ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފަށާފައިވާއިރު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް އެ ސްކޫލުން ވަނީ ޖާގަ ދީފަ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
5 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމައްޓަކައި ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު