އުސްފަސްގަނޑު ހުޅުވުން

މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 6 ޖެނުވަރީ 2020 -- މިހާތަނަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު ޗައިނާގެ މަސައް،ކަތްތަތެރިންގެ އެކޮމެޑޭޝަނާއި ރަސްމީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދި އޮފީސް ބަޔާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ރޫޅާލައި ފެންސްތައް ނައްޓާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ރޭ ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް