ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތް

މާލެ، 7 ޖެނުއަރީ 2020 -- ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުުޅުގައި ސައުދީގެ އެހީގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ފަސް ފްލޯއެއް ހިމެނެ އެވެ. މި މިސްކިތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މުޅީން ނިމޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ އެވެ. މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ވެސް 6000 މީހުންގެ ޖާގަ އޮވެ އެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
ފަސް ފްލޯއެއް ހިމެނޭ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: އަރާފައިބަން 3 ލިފްޓް ވަނީ ގާއިމު ކޮއްފަ
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތައް ހަދާފައި ވަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގެ ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ ބޮޑު ލައިބްރެރީއަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގެ ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ ބޮޑު ލައިބްރެރީއަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގެ ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ ބޮޑު ލައިބްރެރީއަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: މިސްކިތުގެ ތިންވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަނީ ބޮޑު ލައިބްރެރީއަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: ހަތަރުވަނަ ފްލޯގައި އެއްކޮށް އޮންނަނީ އޮޑިޓޯރިއަމްގެ އެއް ބަޔާއި ލޮބީ އޭރިއާ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: ހަތަރުވަނަ ފްލޯގައި އެއްކޮށް އޮންނަނީ އޮޑިޓޯރިއަމްގެ އެއް ބަޔާއި ލޮބީ އޭރިއާ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: ފަސް ވަނަ ފްލޯއަކީ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްއެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން: ފަސް ވަނަ ފްލޯއަކީ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްއެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން ވުލޫކުރާ 5 ބައެއް ހިމެނޭ. ކޮންމެ ބައެއްގައި 14 އިސްކުރު ހުރޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން ވުލޫކުރާ 5 ބައެއް ހިމެނޭ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން ވުލޫކުރާ 5 ބައެއް ހިމެނޭ. ކޮންމެ ބައެއްގައި 14 އިސްކުރު ހުރޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން އިންޖީނުގެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން އިންޖީނުގެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވިން އަބްދުލް ހަމީދް