އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދު ކޭތަ

މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދު ކޭތަ: މި ކޭތައަކީ "ޕެނަމްބްރަލް" ހަނދުކޭތައެއް، މިކޭތާގައި ހަނދުގެ އަލިކަން ގެއްލޭނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދު ކޭތަ: މި ކޭތައަކީ "ޕެނަމްބްރަލް" ހަނދުކޭތައެއް -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 10 ޖެނުއަރީ 2020 -- ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތައަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަނދުކޭތަ އެވެ. ރޭ ހިފި ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނުނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހަނދު ކޭތައެއް ހިފި އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކޮއްފައި ވެއެވެ. ރޭގެ ހަނދު ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ހާ ސާފުކޮށް ކޭތަ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު