ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން

މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށީ 83،000 އަށް ވުރެ ގިނަަ ދަރިވަރުންނާއެކު އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ސަރުކާރުގެ 212 ސުކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ. އެ ސުކޫލްތަކުގައި 73،067 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާނެ އެވެ. އަދި އެ 212 ސުކޫލްގެ ތެރެއިން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ސުކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އެއް ދަންފަޅިއަށެވެ. ކަމަށެވެ. -- ސަލްވީން | އަވަސް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސުކޫލް ގޭޓު ހުޅުވާލުމާއިއެކު ވަންނަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ހިރިޔާ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށުގައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް