އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުން

މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ދޮންބަނޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްވާަ އިއްުޒުއްދީނު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމުން ސުކޫލުގެ ދެ ދަރިވަރަކު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ދޮންބަނޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްވާަ އިއްުޒުއްދީނު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ދޮންބަނޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްވާަ އިއްުޒުއްދީނު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: އެޑިއު ކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތު: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ދޮންބަނޑާރައިންނަށް ނިސްބަތްވާަ އިއްުޒުއްދީނު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި --
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު އަލަށް ކިޔައިވައި ދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުޅުވައި ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން: ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން، ދިދަ ނެގަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން އެޑިއު ކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން އެޑިއު ކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް ވަނީ ސުކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމްތަކަށް ގޮސް ދަރިވަރުންނާއި ޓިޗަރުންނާއި ބައްދްލު ކޮއްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް ވަނީ ސުކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމްތަކަށް ގޮސް ދަރިވަރުންނާއި ޓިޗަރުންނާއި ބައްދްލު ކޮއްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް ވަނީ ސުކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމްތަކަށް ގޮސް ދަރިވަރުންނާއި ޓިޗަރުންނާއި ބައްދްލު ކޮއްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
12 ޖެނުއަރީ 2020 -- އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް ވަނީ ސުކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމްތަކަށް ގޮސް ދަރިވަރުންނާއި ޓިޗަރުންނާއި ބައްދްލު ކޮއްފައި -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް